Fremtidsfullmakt

Anbefaling til personer som går alderdommen i møte. Ved å etablere en fremtidsfullmakt kan voksne personer, mens de fortsatt er friske, bestemme hvem som skal ivareta deres interesser dersom de på et senere tidspunkt blir ute av stand til selv å ivareta disse. Det er viktig at slik fullmakt inngås sålenge du er frisk nok til å forstå hva du gjør når fullmakten gis.

Alternativet til fremtidsfullmakt er vergemålsmyndighetene tar hånd om formuen når du selv ikke har rettslig handleevne og forvalter den frem til din død. Fremtidsfullmakt gir større handlefrihet når det gjelder å forvalte formuen før du dør. Kommer du på gamle hjem er det kanskje spørsmål hva som skal skje med boligen. Uten fremtidsfullmakt må du ha samtykke fra Fylkesmann ved salg. Advokatfirma Herberg AS kan bistå med utforming av fremtidsfullmakter. Det er bestemte formkrav til utforming av fremtidsfullmakt.

NY SKATTEFORVALTNINGSLOV- 1. januar 2017

• Ligningsloven oppheves- ny skatteforvaltningslov trer i kraft 1. januar 2017
• «Skattemelding» innføres som en felles betegnelse på selvangivelse, omsetningsoppgave, terminoppgaver og de fleste andre oppgaver som skatte- eller trekkpliktige skal levere.
• Skattyter har adgang til å endre opplysninger i en egen endringsmelding innen tre år etter at skattemeldingen ble levert.
• Klagefristen på vedtak utvides fra tre til seks uker.
• Skattemyndighetene har som hovedregel adgang til å endre en skattefastsetting i fem år etter utløpet av skattleggingsperioden. Dette gjelder både til gunst og ugunst for skattyter, og også i tilfeller der skattyter har gitt fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Den tidligere fristen på ti år skal nå være forbehold tilfeller der det ilegges skjerpet tilleggsskatt eller foreligger brudd på straffeloven.
• Den nye loven innfører også nye satser for tilleggsskatt, og den ordinære tilleggsskatten reduseres fra 30 til 20 % av den skattemessige fordelen. Ved grov uaktsom eller forsettlig opplysningssvikt, kan skattemyndighetene i tillegg ilegge skjerpet tilleggsskatt med ytterligere 20 eller 40 %.

Ta kontakt i dag for gratis og uforpliktende konsultasjon